Budowniczy_niepodelglosci

 
Wojciech Korfanty maszeruje ze sztandarem
wraz z delegatami Sejmu Dzielnicowego, Poznań, 3.12.1918
(zbiory Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)
Wojciech Korfanty
pierwsze lata po Wielkiej Wojnie
(zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Zbiór Albumów 55/47)
Portret Wojciecha Korfantego
wykonany w poznańskim atelier Rubens, 1918–1919
(zbiory Muzeum Historii Katowic)
Wojciech Korfanty przyjmuje defiladę wojsk wielkopolskich
pod dowództwem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, Poznań, 26.01.1919
(zbiory Muzeum Historii Katowic)
Wojciech Korfanty w towarzystwie ks. Stanisława Adamskiego
przyjmuje przysięgę od gen. Dowbora-Muśnickiego i wojsk wielkopolskich
w imieniu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, 26.01.1919
(zbiory Muzeum Historii Katowic)
Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania
przyczynił się do wybuchu powstania wielkopolskiego, które trwało od 27.12.1918 do 16.02.1919
(zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)
Odezwa Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej
z okresu powstania wielkopolskiego współsygnowana przez Wojciecha Korfantego, 1918/1919
(zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)
Wojciech Korfanty
(zbiory Muzeum Historii Katowic)
List Wojciecha Korfantego
do redaktora Edwarda Rybarza w sprawie przygotowań
do plebiscytu na Górnym Śląsku, Poznań 30.10.1919
(zbiory Muzeum w Rybniku)

Wizyta Górnoślązaków w Poznaniu
1 grudnia 1919 r.
(zbiory Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości)

Budowniczy niepodległości

W obliczu klęski militarnej kanclerz książę Maksymilian von Baden oświadczył w październiku 1914 r., że Niemcy nie zanegują powstania niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza, jednak tylko przy wykorzystaniu niemieckich portów bałtyckich oraz komunikacji lądowej i rzecznej tj. spławu Wisłą. Reakcją na to było wystąpienie Wojciecha Korfantego, który 25 października na forum Reichstagu przedstawił daleko idące aspiracje terytorialne, żądając pełnej odbudowy państwowości na terytoriach trzech zaborów, gwarancji posiadania integralnego wybrzeża, polskich powiatów Górnego Śląska, Poznańskiego, a także części Prus Zachodnich i Wschodnich. Rewolucja listopadowa w Niemczech zaktywizowała działania Korfantego w kwestii polskiej. Z Berlina udał się do Poznania, gdzie 12 listopada 1918 r. wszedł w skład powstałego tam Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Był jednym z twórców Armii Wielkopolskiej, mającym szczególny wpływ na dobór kadry oficerskiej, w tym gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Dzięki jego determinacji i kompleksowemu widzeniu kwestii granic państwa polskiego, pomimo trwających w Poznańskiem walk, dwukrotnie wysłano z pomocą wojsko na terytorium Galicji Wschodniej.

© 2019 Muzeum Śląskie